KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
Odkazy od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový Organizační a zápisní řád KCHT

ORGANIZAČNÍ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

Čl. 1
Název a sídlo klubu

Tento Organizační řád (dále jen „OŘ KCHT“) byl zpracován a je určen pro Klub chovatelů teriérů (dále jen „KCHT“), sídlem 140 00 Praha 4, Žateckých 22. Klub chovatelů teriérů dodržuje Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie a Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále ČMKU), v platném znění.

Čl. 2
Účel a cíle řádu

1) OŘ KCHT stanovuje podmínky pro zařazení do chovu pro plemena řízená KCHT a administrativní postup při zařazování psů a fen do chovu a při vystavování krycích listů.
2) OŘ KCHT je závazný pro členy KCHT, kteří v rámci KCHT chovají některé z dále uvedených plemen, a pro chovatele, kterým KCHT poskytuje na základě smlouvy chovatelský servis.
3) KCHT řídí chov plemen: anglický toy teriér, australský silky teriér, australský teriér, bedlington teriér, border teriér, český teriér, dandie dinmont teriér, irský glen of imaal teriér, irský soft coated wheaten teriér,japonský teriér, irský teriér, jack russel teriér, kernteriér, kerry blue teriér, lakeland teriér, manchester teriér, norfolk teriér, norvič teriér, parson russel teriér, patterdale teriér, sealyham teriér, skotský teriér, skajteriér, velšteriér, west highland white teriér, toy foxteriér.

Čl. 3
Podmínky pro zařazení do chovu

1) Zvláštní část
Do chovu může být zařazen jedinec, který kromě obecných podmínek obsažených v odstavci 2, v rámci jednotlivých plemen splňuje následující podmínky:

Velšteriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, jakákoliv zkouška z loveckého výkonu včetně zkoušek vloh, u fen je požadována minimální kohoutková výška 35 cm. Chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

Border teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, jakákoliv zkouška z loveckého výkonu včetně zkoušek vloh, Chybět mohou maximálně 4 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

West highland white teriér, Dandie Dinmont teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, absolvování popisného svodu s výsledkem – Doporučen k chovu.

Skotský teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, absolvování popisného svodu s výsledkem – Doporučen k chovu. Chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

Český teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, absolvování popisného svodu s výsledkem – Doporučen k chovu.

Anglický toy teriér, Australský silky teriér, Australský teriér, Brazilský teriér, Japonský teriér, Kernteriér, Norvič teriér, Norfolk teriér, Patterdale teriér, Toy foxteriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá.

Bedlington teriér, Irský Glen of Imaal teriér, Irský Soft Coated Wheaten teriér, Irský teriér, Jack Russell teriér, Parson Russell teriér, Kerry Blue teriér, Lakeland teriér, Manchester teriér, Sealyham teriér, Skajteriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

2)  Obecná část
a)
Chovní jedinci musejí odpovídat požadavkům standardu.
b) U všech vyjmenovaných plemen může být do chovu zařazen pouze jedinec s typem skusu požadovaným standardem a s korektním postavením špičáků.
c) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s absencí řezáku.
d) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s anomálií prutu.
e) Do chovu nemůže být zařazen agresivní nebo bázlivý jedinec.
f) U psů i fen zařazovaných do chovu musí být doložena kohoutková výška a počet zubů. Obojí musí být stanoveno u jedinců starších 12 měsíců.
g) Pokud není určeno jinak, platí pro zařazení do chovu výstavní ocenění zapsané v průkazu původu nebo v jeho příloze nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy. Pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění získané minimálně ve věku 12 měsíců. Výstavní ocenění musí být získáno na výstavě pořádané v České republice organizací zastřešenou ČMKU, a to na výstavě, na které se zadává čekatelství českého šampionátu CAC (Mezinárodní výstava, Národní výstava, Klubová výstava, Speciální výstava).
h) V chovu mohou být psi i feny využiti ode dne ukončeného 14 měsíce věku. U fen končí chovnost dnem, v kterém fena ukončila věk 8 let. Výjimku může v souladu s Vyhláškou č.5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu povolit hlavní poradce chovu. Fena v tomto případě může být kryta nejdéle do konce kalendářního roku, v kterém dovršila věk 8 let. Podkladem pro povolení výjimky je potvrzení veterináře, ne starší než 1 měsíc, že fena je zdravá a schopná odchovat vrh. U psů není horní věková hranice pro využití v chovu stanovena. (Vysvětlení: Pokud se fena narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010.)
ch) Během jednoho kalendářního roku může být u feny zapsán pouze 1 vrh. Toto pravidlo se nevztahuje na náhradní krytí. V takovém případě mohou být u jedné feny zapsány ve dvou kalendářních po sobě jdoucích letech nejvíce 3 vrhy (viz vyhláška č. 5/2009 Sb.).
i) Pokud je ve vrhu více než šest štěňat, je o tom chovatel povinnen informovat hlavního poradce chovu. V tomto případě neposílá formulář „přihláška k zápisu štěňat“ plemenné knize, ale hlavnímu poradci chovu, který na formulář vyznačí, že je klub o vícečetném vrhu informován a předá jej plemenné knize.
j) Vznikne-li podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo nařídit kontrolu paternity; pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v opačném případě nese náklady chovatelský klub.
k) Minimální věk pro odběr štěněte od feny je 50 dní.
l) Výbor klubu nebo pověřený člen výboru může v odůvodněných případech povolit výjimku z chovných podmínek. Výjimka se nemůže týkat požadavků uvedených v bodě 2) Obecná část, písmena a), b), c), d), e), f), h), k) a požadavků na věk jedince uvedených v bodě g).
m) V případě importovaných jedinců uznává KCHT chovnost získanou v zahraničí, doložena musí být kohoutková výška a počty zubů daného jedince potvrzené českým rozhodčím pro posuzování exteriéru psů pověřeným výborem KCHT. V zahraničí získaná chovnost se neuznává v případě, že pes nebo fenka byli vyvezeni z ČR a reimportováni. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor KCHT nebo  pověřený člen výboru .

Čl. 4
Administrativní postup

1)  Zařazení do chovu
a)
Pokud pes – samec splní chovné podmínky, pošle jeho majitel nebo držitel originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu hlavního poradce chovu. Ten zařadí psa do klubové evidence, předá materiály příslušnému poradci chovu a zašle originál průkazu původu Plemenné knize k formálnímu uchovnění. Za uchovnění psa je klubem vybírán manipulační poplatek, který v případě členů KCHT činí 50 Kč, v případě nečlenů 100 Kč. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů vedený u České spořitelny, a. s., č. účtu 62022379/0800, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.).
b) Fena se zařazuje do chovu vystavením krycího listu (viz odstavec 2). Formální uchovnění provádí plemenná kniha současně se zápisem prvního vrhu feny.
c) Případné změny výstavního nebo pracovního ocenění chovných jedinců se oznamují plemenné knize a dokládají kopií průkazu původu, výstavního posudku, soudcovských tabulek atd. V rámci KCHT se změny oznamují příslušnému poradci chovu a v případě chovných psů také vždy hlavnímu poradci chovu, aby mohly být uvedeny v seznamu chovných psů. I v případě klubu je třeba oznamované změny doložit (kopie PP, kopie výstavního posudku atd.).

2)  Doporučení ke krytí
a)
Pokud fena splní chovné podmínky, zašle její majitel nebo držitel (dále jen „chovatel“) na adresu příslušného poradce chovu pro plemeno fotokopii jejího průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT. V případě prvního vrhu v chovatelské stanici přikládá chovatel doklad o tom, že má registrovaný chráněný název chovatelské stanice, nebo že o něj má zažádáno. Pokud má návrh na výběr krycího psa či krycí psy, k výše uvedeným dokladům jej přiloží.
b) Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. V rámci možností bude respektovat výběr chovatele. Doporučení ke krytí zašle spolu s formulářem „přihláška k zápisu štěňat“ chovateli.
c) Vystavení krycího listu pro nečlena klubu je podmíněno zaplacením částky ve výši ročního členského příspěvku a uzavřením smlouvy, ve které musí být zakotveno, že KCHT poskytuje chovatelský servis a chovatel nečlen se zavazuje dodržovat chovatelské předpisy platné v KCHT a ČMKU. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů, vedený u České spořitelny, a. s., č. účtu 62022379/0800, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.).
d) Chovatel se předem dohodne s majitelem zvoleného krycího psa na podmínkách krytí. Chovatelský klub do této oblasti nezasahuje a žádné podmínky neurčuje. Krytí potvrdí majitel krycího psa na formuláři doporučení ke krytí. Jeden list formuláře chovatel vrací poradci chovu, který jej vystavil, další list si ponechává majitel feny a další část doporučení ke krytí zasílá chovatel plemenné knize zároveň s hlášením vrhu.

3)  Hlášení vrhu
a)
Po vrhu štěňat oznámí chovatel do 14 dnů počet a pohlaví štěňat příslušnému poradci chovu a rovněž majiteli krycího psa. Dále vyplní formulář "Přihláška k zápisu štěňat" a zašle jej na adresu plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4). V případě prvního vrhu feny přiloží originál průkazu původu feny. V případě prvního vrhu v rámci chovatelské stanice přikládá i fotokopii certifikátu, kterým mu byla ČMKU chovatelská stanice přiznána.
b) V případě zahraničního krytí přikládá chovatel k přihlášce k zápisu štěňat fotokopii průkazu původu psa a doklad o tom, že je pes ve své zemi chovný.
c) Plemenná kniha vrátí chovateli přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu, která jsou zároveň čísly tetovacími. Chovatel nechá štěňata ve věku okolo 6 týdnů otetovat. Na přihlášce k zápisu štěňat veterinář nebo jiná osoba oprávněná tetovat podle § 59 veterinárního zákona potvrdí provedené tetování a chovatel přihlášku vrátí plemenné knize.
d) Chovatel může použít jako identifikační označení štěňat i čipování, přičemž platí pravidlo říkající, že vrh jako celek musí být označen jedním způsobem. Čipování potvrdí do přihlášky k zápisu štěňat veterinář, který je prováděl, do formuláře vlepí samolepky s čísly kódů tak, aby bylo jednoznačně odlišitelné, kterému štěněti kód přísluší.

4) Průkazy původu
Vystavení průkazů původu se řídí předpisy ČMKU a příslušného pracoviště plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)

5) Chovatelská stanice
Přiznání chráněného názvu chovatelské stanice se řídí předpisy ČMKU (ČMKU, 170 00 Praha 7, Jankovcova 53/c).

6) Vývoz psů
a)
Pravidla platná při vývozu psů do zahraničí vycházejí z předpisů FCI a ČMKU.
b) Veterinární podmínky se řídí podmínkami stanovenými státem, do kterého je pes vyvážen.
c) Vyváží-li chovatel štěně nebo dospělého psa do zahraničí, musí pro něj mít takzvaný „exportní průkaz původu“. O jeho vystavení žádá plemennou knihu (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4). Součástí žádosti musí být jméno a adresa nového nabyvatele štěněte.

7) Lhůty
Pro vyřizování agendy v rámci KCHT platí správní lhůta 30 pracovních dnů.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Schváleno v souladu se stanovami KCHT výborem KCHT dne 30. října 2009 s platností od 1. ledna 2010. Tímto dnem pozbývá platnosti Organizační a zápisní řád Klubu chovatelů teriérů schválený 5. října 2008.


Upozornění

V chovných podmínkách našich plemen máme omezení daná počtem chybějících zubů a kohoutkovou výškou. Když uvedené skutečnosti nejsou zaznamenány v průkaze původu nebo v posudkovém listu ze svodu nebo z výstavy, požádejte kteréhokoliv rozhodčího pro posuzování exteriéru psů, aby spočítal psovi/fence zuby a změřil kohoutkovou výšku. Jestliže bude počítání zubů a měření kohoutkové výšky součástí výstavy, je zápis zjištěné skutečnosti součástí zápisu o výstavním hodnocení. Jestliže bude zuby a kohoutkovou výšku kontrolovat rozhodčí, který psa momentálně na výstavě neposuzuje, nebo pokud dojde ke kontrole při jiné příležitosti, zapisuje se zjištěné v průkazu původu, nebo jeho příloze do rubriky „Poznámky“. Když nebude doložena kohoutková výška a počet zubů, nebude pes uchovněn a feně nemůže být vystaveno doporučení ke krytí.

Úprava čl. 3, bod 1 – provedena usnesením výboru KCHT dne 23. října 2010
Úprava čl. 3, bod 2, pís. m) – provedena usnesením výboru KCHT dne 31. října 2011.

Úprava adresy plemenné knihy provedena dne 8. ledna 2013

KCHT

 

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

31.10.2020 
2. uzávěrka v pátek 13.11.!
Vánoční výstava

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

13.08.2020 
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrky výstav

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 31.10.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.