KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
OdkazyAKTUALITY: Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze

 konané dne 17. listopadu 2010 v Prostějově

 Přítomni: dle prezenční listiny

 Zahájení členské schůze:

Předseda KCHT p. Říha přivítal přítomné členy Klubu a členy výboru Klubu, seznámil přítomné s programem členské schůze, konstatoval, že výbor se schází 3 x ročně a průběžně vyřizuje doručenou poštu. Dále pogratuloval a předal pohár manž. Kulhánkovým  

(BRT 1. místo výkon).

 

I. Kontrola usnesení z minulé členské schůze/ Dubí u Teplic 2009 

 Uložené úkoly byly splněny a zpracovány

 II. Zprávy funkcionářů Klubu

 pí Beránková/ekonomka:

Informovala o hospodaření Klubu k 31.10.2010, konstatovala, že hospodaření Klubu je stabilní, provedla srovnání hospodaření s předchozími lety.

K 31.10.2010 finanční prostředky Klubu činily 802.325,- Kč, pořádání klubových a spec. výstav bylo ziskové 63.827,- Kč.

Klub má 1431 členů, přičemž nových členů je 343, fluktuace činí cca 200-250 členů.

 

p. Machát/výcvik

 Poděkoval místním mysliveckým spolkům za pomoc při organizaci akcí a vstřícnost při propůjčování honiteb, zhodnotil konané akce v r. 2010 ( Dny BRT, JRT, IRT), konstatoval, že je stále snaha sjednotit zkušební řády loveckých psů – problematika disciplín je stále řešený problém v rámci jednotlivých plemen, zmínil se o vysokém podílu mladých účastníků (vůdců) na zkouškách z výkonu, ale i agility a  dalších sportovních soutěžích, připomněl, že ve Zpravodaji KCHT č. 1 bude zveřejněno hodnocení výsledků výkonnostních aktivit a pracovních kvalit jedinců, seznámil přítomné s plánem klubových akcí pro rok 2011 – nově Strakonice 22.10.2011.

 

p. Tichá/ hl. poradce chovu      

Zhodnotila chov teriérů v rámci KCHT – 26 plemen (plemena početně zastoupená, plemena málopočetná), zmínila se o konání uzavřených akcí v rámci jednotlivých plemen (BRT, IRT, JRT), nastínila otázku zakládání samostatných klubů dle jednotlivých plemen, které může vést k atomizaci Klubu, výbor těmto snahám nebude bránit, konstatovala, že zveřejňování informací ve Zpravodaji je výsledkem aktivity jednotlivců od jednotlivých plemen.

Dále zhodnotila úroveň chovu z pohledu exteriéru (velice dobrá i ve srovnání se zahraničím), úroveň předvedení a úpravy (vysoká), povaha psů je uspokojivá, úroveň chovu z pohledu zdravotních problémů je velmi dobrá (1-2% výskyt dědičně podmíněných zdravotních vad), je zastáncem toho, aby chovatelé zveřejňovali na stránkách KCHT veterinární vyšetření svých psů, která tak mohou  být využita při výběru partnerů v chovu.

Konstatovala, že platné podmínky pro zařazování do chovu jsou odpovídající (zařazeno je 70-80% psů), konání povinných bonitací pro všechna plemena  teriérů v KCHT není tak zatím potřebné ani aktuální. U většiny našich plemen bude nadále sledována pouze kohoutková výška  a počet zubů, bude vypracován seznam rozhodčích, kteří pro účely chovnosti budou měřit kohoutkovou výšku a počítat zuby. Od 1.1.2010 platí pro účely  zařazení do chovu ocenění získané pouze na CACových výstavách, ocenění z KV a OV nebude již uznáváno.     

Dále seznámila členy s poradci chovu pro jednotlivá teriérská plemena, spolupráci poradců chovu hodnotí kladně.

Informovala, že školení rozhodčích probíhají pravidelně, v současné době máme 32 rozhodčích.

Problémy vidí v chovatelské agendě, stále ne všichni chovatelé jsou v obraze, jak uchovňovat své psy. Nečlenové KCHT mohou využít tzv. chovatelský servis, poplatek 250,- Kč za každého psa. Jedná se o uzavření „Smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu“ mezi nečlenem a KCHT, v r. 2010 bylo uzavřeno 7 těchto smluv.

KCHT nebude provádět kontroly vrhů. Pouze v případech, že vzniknou oprávněné  pochybnosti o původu, budou se provádět kontroly paternity.

Klub bude nadále ctít chovatelskou svobodu, poradce chovu má zastávat úlohu poradní.

Dále hodnotila spolupráci s jinými teriérskými kluby, problémy se vyskytly se sjednocením chovných podmínek u DDT, kladně hodnotila spolupráci s Klubem českých teriérů při konání společných akcí.

Dále seznámila přítomné členy se změnami v kynologických předpisech od 1.1.2011:

-        nové podmínky pro přiznání titulu Český šampion (s výjimkou JRTa PRT) – 5x CAC, z toho min. 1x na MV a 1x na KV,SV

-        výstavní řád ČMKU v souladu výstavním řádem FCI – na výstavách je povoleno pouze česání a kartáčování, jakékoliv jiné úpravy psů včetně dlouhodobého vyvazování na stole je zakázáno

-        v případě importovaných jedinců - KCHT uznává chovnost získanou v zahraničí, doložena musí být pouze kohoutková výška a počet zubů, a to od českého rozhodčího pověřeného KCHT

-        v případě reimportu chovnost získaná v zahraničí se neuznává

Změna v Řádu pro bonitaci-popisný svod KCHT, platnost od 31.10.2010 – proti výsledku popisného svodu se lze odvolat písemnou formou do 14ti dnů po svodu.

Soutěž Nejlepší teriér KCHT – pro kategorii „ostatní výkon“ požadavek na rozdělení do více skupin,  přesné podmínky budou zveřejněny ve Zpravodaji č. 1/2011 s platností pro rok 2011

Dále pí Tichá seznámila členy s plánem výstav v ČR v roce 2011.

12.3.2011 – Valná hromada ČMKU – výbor KCHT navrhl jako kandidáta do dozorčí komise p. Frnča – odsouhlaseno.

 

p. Janatková/revizní komise

Informovala o provedení revize pokladny, pokladních dokladů, účtů, listinných materiálů KCHT – nedostatky nebyly shledány.

Revizní komise bere na vědomí výsledek kontroly paternity u ST a způsob řešení.

Předsedou RK dočasně ustanovena Ing. Zemanová.

  

III. Diskuse

 p. Frnčo vznesl požadavek, aby do chovatelského řádu byla dána povinnost čipovat.

KCHT zatím nechává na libovůli chovatele, zda bude štěňata čipovat či tetovat, vrh jako celek však musí být označen jednotným způsobem.

 

IV. Usnesení

-        zpráva předsedy Klubu

-        zpráva ekonomky

-        zpráva výcvikáře

-        zpráva hl. poradkyně chovu

-        změny v kynologických předpisech

-        zpráva revizní komise

-        rozdělení soutěže „ostatní výkon“ do více kategorií

-        uznání chovnosti u importovaných jedinců získané v zahraničí zapracovat do chovatelského řádu

-        návrh delegáta na Valnou hromadu ČMKU

 

Návrh na usnesení členské schůze byl jednomyslně přijat všemi přítomnými členy.

 

Zapsala: Ing. D. Zemanová

 

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

09.11.2020 
Vánoční výstava a co dál
Vánoční výstava

02.11.2020 
Vánoční výstava
přihlašování uzavřeno

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 23.11.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.