Klub chovatelů teriérů

Organizační řád

ORGANIZAČNÍ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

Platný od 1. ledna 2021

3. vydání

 

Čl. 1
Název a sídlo klubu

Tento Organizační řád (dále jen „OŘ KCHT“) byl zpracován a je určen pro Klub chovatelů teriérů (dále jen „KCHT“), sídlem 120 00 Praha 2, Salmovská 11. Klub chovatelů teriérů dodržuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále jen “ČMKU”), v platném znění, Zákon na ochranu zvířat proti týrání a Vyhlášku č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování požadavky nadřízených předpisů může KCHT zpřísnit nikoliv zmírnit.

 

Čl. 2
Účel a cíle řádu

a) OŘ KCHT stanoví podmínky pro zařazení do chovu pro plemena řízená KCHT a administrativní postup při zařazování psů a fen do chovu a při vystavování krycích listů.

b) OŘ KCHT je závazný pro členy KCHT, kteří v rámci KCHT chovají některé z dále uvedených plemen, a pro chovatele, kterým KCHT poskytuje na základě smlouvy chovatelský servis.

c)KCHT řídí chov plemen: anglický toy teriér, australský silky teriér, australský teriér, bedlington teriér, border teriér, brazilský terrier, český teriér, dandie dinmont teriér, irský glen of imaal teriér, irský soft coated wheaten teriér, japonský teriér, irský teriér, jack russell teriér, kernteriér, japonský terrier, kerry blue teriér, lakeland teriér, manchester teriér, norfolk teriér, norvič teriér, parson russell teriér, patterdale teriér, sealyham teriér, skotský teriér, skajteriér, velšteriér, west highland white teriér, toy foxteriér.

Čl. 3

Chovatel, majitel chovného jedince

a) Chovatel ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice registrované ČMKU

b) Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince

c) Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou. 

d) V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena KCHT a plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů.

e) Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout v kopii KCHT a příslušnému pracovišti plemenné knihy.

 

Čl. 4
Podmínky pro zařazení do chovu a podmínky chovu

1) Zvláštní část
Do chovu může být zařazen jedinec, který kromě obecných podmínek obsažených v odstavci 2, v rámci jednotlivých plemen splňuje následující podmínky:

Velšteriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, jakákoliv zkouška z loveckého výkonu včetně zkoušek vloh. Chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

Border teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, jakákoliv zkouška z loveckého výkonu včetně zkoušek vloh. Chybět mohou maximálně 4 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

Český teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, absolvování popisného svodu s výsledkem – Doporučen k chovu.

Anglický toy teriér, Australský silky teriér, Australský teriér, Brazilský teriér,  Dandie Dinmont teriérJaponský teriér, Kernteriér, Norvič teriér, Norfolk teriér, Patterdale teriér, Toy foxteriér, West highland white teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá.

Skotský teriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, chybět mohou maximálně 2 zuby. (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

Bedlington teriér, Irský Glen of Imaal teriér, Irský Soft Coated Wheaten teriér, Irský teriér, Jack Russell teriér, Parson Russell teriér, Kerry Blue teriér, Lakeland teriér, Manchester teriér, Sealyham teriér, Skajteriér – výstavní ocenění nejhůře velmi dobrá, chybět mohou maximálně 2 zuby, jeden z partnerů musí být plnochrupý (z hlediska těchto chovných podmínek není za chudozubost považována absence M3).

2)  Obecná část

a) Chovní jedinci musejí odpovídat požadavkům standardu.

b) U všech vyjmenovaných plemen může být do chovu zařazen pouze jedinec s typem skusu požadovaným standardem a s korektním postavením špičáků.

c) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s absencí řezáku.

d) Do chovu nemůže být zařazen jedinec s anomálií prutu.

e) Do chovu nemůže být zařazen agresivní nebo bázlivý jedinec.

f) U psů i fen zařazovaných do chovu musí být doložena kohoutková výška, počet zubů a typ skusu, které musí být posouzeny u jedinců starších 12 měsíců a to na výstavách pořádaných KCHT a KCHT určeným rozhodčím. Pokud majitel neabsolvuje se svým psem měření kohoutkové výšky a kontrolu chrupu na klubem pořádané výstavě, může požádat předsedu klubu nebo hlavního poradce chovu o určení rozhodčího, který kontrolu provede mimo výstavu.

g) Pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění zapsané v průkazu původu nebo v jeho příloze nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy; výstavní ocenění musí být získáno minimálně ve věku 12 měsíců jedince. Výstavní ocenění musí být získáno na výstavě pořádané KCHT (Klubová výstava se zadávání titulu Klubový vítěz, Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz, Speciální výstava, Klubová oblastní výstava, Klubová krajská výstava. Informace o výstavách zařazujících do chovu na kalendářní rok se zveřejňují vždy v  posledním  čísle Zpravodaje KCHT v roce předcházejícím a na webu KCHT. Klub je povinen zabezpečit minimálně 5 výstav ročně a časové rozmezí mezi dvěma po sobě následujícími výstavami nesmí přesahovat 4 měsíce. Výjimku tvoří případy, kdy konání výstav pozastaví vyšší norma.

h) V chovu mohou být psi i feny využiti ode dne ukončeného 14 měsíce věku. U fen končí chovnost dnem, v kterém fena ukončila věk 8 let. Výjimku může v souladu se Zápisním řádem ČMKU povolit hlavní poradce chovu. Fena v tomto případě může být kryta nejdéle do dne, kdy dovršila věk 9 let. V případě zamítnutí žádosti hlavním poradcem chovu je možné se odvolat k výboru KCHT. Podkladem pro povolení výjimky je potvrzení veterináře, ne starší než 1 měsíc, že fena je zdravá a schopná odchovat vrh. U psů není horní věková hranice pro využití v chovu stanovena. (Vysvětlení: Pokud se fena narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010.)

ch) Během jednoho kalendářního roku může být u feny zapsán pouze 1 vrh.  Výjimku může ze zdravotních důvodů povolit hlavní poradce chovu. V takovém případě mohou být u jedné feny zapsány ve dvou kalendářních po sobě jdoucích letech nejvíce 3 vrhy. (viz vyhláška č.21/2013 Sb. ).

i) Vznikne-li podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení , má klub právo nařídit kontrolu parentity; pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v opačném případě nese náklady chovatelský klub. Stanovení parentity se požaduje i při porušení Zápisního řádu ČMKU (např. pozdní hlášení vrhu k zápisu) Pokud dochází ke kontrole parentity z důvodu prokázaného porušení předpisů,  platí náklady chovatel.

j) Minimální věk pro odběr štěněte od feny je 50 dní.

k) Výbor klubu nebo pověřený člen výboru může v odůvodněných případech povolit výjimku z chovných podmínek. Výjimka se nesmí týkat požadavků uvedených v bodě 2) Obecná část, písmena a), b), c), d), e), f), ch) věty druhé, a písmene j) a požadavků na věk jedince uvedených v bodě h) mimo možnosti požádat o výjimku krytí fen starších osmi let. U fen, které již dovršily věk 9 let, výjimka povolena být nemůže.

l) V případě importovaných jedinců uznává KCHT chovnost získanou v zahraničí;  k tomu musí být doložena kohoutková výška a počty zubů daného jedince potvrzené českým rozhodčím pro posuzování exteriéru psů pověřeným výborem KCHT. V zahraničí získaná chovnost se neuznává v případě, že pes nebo fenka byli vyvezeni z ČR a reimportováni. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor KCHT nebo  pověřený člen výboru.

 

Čl. 5
Administrativní postup

1)  Zařazení do chovu

a) Pokud pes – samec splní chovné podmínky, pošle jeho majitel nebo držitel vyplněný formulář Žádost o uchovnění psa + originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek+ fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu hlavního poradce chovu. Ten vyznačí v PP splnění chovných podmínek, zařadí psa do klubové evidence, předá kopie dokladů příslušnému poradci chovu a zašle originál průkazu původu Plemenné knize k formálnímu uchovnění.

b) Za uchovnění psa nečlena klubu je klubem vybírán manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů vedený u Fio banky, a.s., č. účtu 62022379/2010, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.). Do seznamu chovných psů na webu KCHT budou zařazeni pouze psi v majetku členů KCHT. Pokud má pes více spolumajitelů, bude na webu KCHT uveden pouze v případě, že jsou všichni spolumajitelé členy KCHT. Členství v klubu nemá vliv na využití psa v chovu.

c) Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel Žádost o vystavení krycího listu + originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek a doloží zaplacení členských příspěvků KCHT (fotokopii složenky, výpisem z účtu) na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu, a to nejpozději spolu s první žádostí o vystavení krycího listu. Poradce chovu vyznačí v PP splnění chovných podmínek a zařadí fenu do klubové evidence. Má-li fena v PP z výstavy razítko, že je registrovaná jako chovná fena KCHT, stačí poradci posílat oboustrannou kopii PP + ostatní výše uvedené doklady  a vše je možné vyřídit e-mailem. Formální uchovnění plemennou knihou se provádí se zápisem prvního vrhu feny

d) Případné změny výstavního nebo pracovního ocenění chovných jedinců se oznamují plemenné knize a dokládají kopií průkazu původu, výstavního posudku, soudcovských tabulek, protokolu o vyšetření atd. V rámci KCHT se změny oznamují příslušnému poradci chovu a v případě chovných psů také vždy hlavnímu poradci chovu, aby mohly být uvedeny v seznamu chovných psů. I v případě klubu je třeba oznamované změny doložit (kopie PP, kopie výstavního posudku, protokolu o vyšetření atd.).

2)  Doporučení ke krytí

a) Pokud fena splní chovné podmínky, doručí její majitel nebo držitel Žádost o vystavení krycího listu + originál průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + fotokopii složenky z placení členských příspěvků KCHT na adresu poradce chovu pro dané plemeno nebo hlavnímu poradci chovu. Má-li fena v PP z výstavy razítko, že je registrovaná jako chovná fena KCHT, stačí poradci posílat oboustrannou  kopii PP + ostatní výše uvedené doklady a vše je možné vyřídit e-mailem. Jedná-li se o první vrh v chovatelské stanici, přikládá chovatel doklad o tom, že má registrovaný chráněný název chovatelské stanice, nebo že o něj má zažádáno. Pokud má návrh na výběr krycího psa či krycí psy, uvede je v Žádosti o vystavení krycího listu. V případě další žádosti o vystavení krycího listu pošle chovatel poradci chovu jen Žádost o vystavení krycího listu. PP feny nebo jeho kopii a doklad o registraci chráněného názvu chovatelské stanice již není nutné poradci chovu posílat.

b) Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. Přitom respektuje výběr chovatele; pokud má pochybnosti o výběru krycího psa chovatelem, zejména s ohledem na blízkou příbuznost chovných jedinců nebo na zdraví, resp. existenci závažných dědičných onemocnění, konzultuje výběr krycího psa s chovatelem, Na základě konsensu s chovatelem vydá doporučení ke krytí a zašle je spolu s formulářem „přihláška k zápisu štěňat“ chovateli.

c) Vystavení krycího listu pro nečlena klubu je podmíněno zaplacením částky ve výši 350 Kč a uzavřením smlouvy, ve které musí být zakotveno, že KCHT poskytuje chovatelský servis a chovatel nečlen se zavazuje dodržovat chovatelské předpisy platné v KCHT a ČMKU. Částka musí být zaplacena předem na účet Klubu chovatelů teriérů, vedený u Fio banky, a.s., č. účtu 62022379/2010, a doložena (složenkou, výpisem z účtu atd.).

d) Chovatel se předem dohodne s majitelem zvoleného krycího psa na podmínkách krytí. Chovatelský klub do této oblasti nezasahuje a žádné podmínky neurčuje. Krytí potvrdí majitelé krycího psa a kryté feny na formuláři doporučení ke krytí. Chovatel ohlásí písemně nebo elektronicky krytí poradci chovu. Originál formuláře doporučení ke krytí zasílá chovatel plemenné knize zároveň s žádostí o zápis vrhu.

 e)- o krycí list je chovatel povinen požádat před krytím a to s dostatečným časovým předstihem.
Bez předložení krycího listu nemůže dojít ke krytí.

3)  Hlášení vrhu a identifikace štěňat

a) Po vrhu štěňat oznámí chovatel do 14 dnů počet a pohlaví štěňat příslušnému poradci chovu a rovněž majiteli krycího psa. Dále vyplní formulář "Přihláška k zápisu štěňat" a zašle jej  do 3-4 týdnů po vrhu na adresu plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4). V případě prvního vrhu feny přiloží originál průkazu původu feny. V případě prvního vrhu v rámci chovatelské stanice přikládá i fotokopii certifikátu, kterým mu byla ČMKU chovatelská stanice přiznána.

b) V případě zahraničního krytí přikládá chovatel k přihlášce k zápisu štěňat fotokopii průkazu původu psa a doklad o tom, že je pes ve své zemi chovný.

c) Plemenná kniha vrátí chovateli přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu. Chovatel nechá štěňata identifikačně označit čipem. Čipování je možné provádět od 4 týdnů věku, nejdříve až po té, co chovatel obdrží od plemenné knihy čísla zápisu štěňat.  Čipování potvrdí do přihlášky k zápisu štěňat veterinář, který je prováděl, do formuláře vlepí samolepky s čísly kódů k číslům zápisů tak, aby bylo jednoznačně odlišitelné, kterému štěněti kód přísluší.

d) čipování je základním zákonem požadovaným identifikačním označením. Chovatel je může doplnit tetováním. Tetovat  lze od šesti týdnů věku a tetovacími čísly jsou čísla zápisu. 

4) Průkazy původu
Vystavení průkazů původu se řídí předpisy ČMKU a příslušného pracoviště plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)

5) Chovatelská stanice
Přiznání chráněného názvu chovatelské stanice se řídí předpisy ČMKU (ČMKU, 182 53 Praha 8, Maškova 3).

6) Vývoz psů

a) Pravidla platná při vývozu psů do zahraničí vycházejí z předpisů FCI a ČMKU.

b) Veterinární podmínky se řídí podmínkami stanovenými státem, do kterého je pes vyvážen.

c) Vyváží-li chovatel štěně nebo dospělého psa do zahraničí, musí pro něj mít takzvaný „exportní průkaz původu“. O jeho vystavení žádá plemennou knihu (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4). Součástí žádosti musí být jméno a adresa nového nabyvatele štěněte. Pro vývoz psa do zahraničí musí být vyvážný jedinec čipován.

7) Případná změna identifikačního označení (nečitelný čip) může být provedena na základě dohody mezi majitelem psa/fenky, klubem a plemennou knihou.

8) Lhůty
Pro vyřizování agendy v rámci KCHT platí správní lhůta 30 pracovních dnů.

 

Čl. 6
Kárné postihy - Disciplinární opatření

1) Podle závažnosti přestupku proti kynologickým předpisům může výbor KCHT přijmout následující disciplinární (kárná) opatření:

a) Vyřízení případu bez postihu

b) Vydání písemného napomenutí

c) Pozastavení poskytování chovatelského servisu na dobu určitou či neurčitou při opakovaném závažném porušení chovatelských předpisů

d) Návrh P ČMKU na pozastavení zápisu vrhů na chovatelskou stanici a případně pozastavení využití v chovu chovných jedinců v majetku člena klubu (viz. Čl.XVI Zápisního řádu ČMKU)

2) V případě, že se jedná o chovatele nebo majitele plemene zastřešeného více chovatelskými kluby je KCHT povinen ostatní kluby informovat po nabytí právní moci rozhodnutí o kárném (disciplinárním) opatření.

3) Přestupek musí být výborem řádně projednán, člen klubu, s nímž je kárné řízení vedeno, má právo se k němu vyjádřit. O projednání a rozhodnutí ve věci se vyhotoví zápis. Kárně stíhaný člen KCHT má právo se po doručení písemného rozhodnutí do jednoho měsíce odvolat ke kontrolní komisi klubu. Odvolání nemá odkladný účinek.

4) Proti chovatelům, kteří nejsou členy KCHT klub nepovede kárné řízení, ale nebude jim poskytovat chovatelský servis (uchovňování psů a fen a vystavování krycích listů).

 

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Schváleno výborem KCHT 15. listopadu 2020 s platností od 1. ledna 2021. Tímto dnem pozbývá platnosti Organizační a zápisní řád Klubu chovatelů teriérů schválený 21. 4. 2013 s platností od 1. ledna 2014 a to včetně dodatků. Změny jsou v Řádu vyznačeny tučně a kurzivou.

Změny vyznačené žlutě byly schváleny výborem KCHT 12. února 2022 s platností od 1. 3. 2022.

Změny Organizačního řádu v čl. 6 byly schváleny výborem KCHT dne 10. 2. 2024 s platností od 1. 4. 2024.

Zobrazit verzi jen s posledními změnami >>

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím