Klub chovatelů teriérů

Klub chovatelů teriérů

Stanovy spolku

(dále jen „Stanovy“)

 

Článek 1

Název a sídlo spolku

Název spolku: Klub chovatelů teriérů, z.s.

Sídlo spolku: Praha

Článek 2

Účel spolku

Účelem Klubu chovatelů teriérů, z. s. (dále jen „Spolek“) je výkon kynologické činnosti, sdružování majitelů, chovatelů, držitelů a příznivců teriérských plemen.

 

 

Článek 3

Činnost Spolku

1. Činnost Spolku je zaměřena na zájmovou odbornou kynologickou činnost, a to vždy s důrazem na ochranu zdraví teriérů. Klub zastřešuje plemena teriérů uvedená na www.kcht.cz.

2. Činnost Spolku se zaměřuje zejména na:
     a) rozvoj teriérských plemen (dále jen „Plemena“),
     b) cílevědomou plemenitbu,
     c) zvyšování úrovně chovu Plemen, a to jak z hlediska exteriéru tak i povahových vlastností,
     d) podporu rozvíjení odborných znalostí Členů Spolku,
     e) propagaci činnosti Členů Spolku i Spolku samotného,
     f) pořádání výstav, zkoušek a soutěží psů a tematických sportovních, kulturních či jiných obdobných akcí,
     g) zpracovávání a podávání návrhů a připomínek ke kynologickým předpisům, včetně předpisů Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“), zkušební řády, výstavní řády, atd.), a
     h) spolupráci a navazování kontaktů s ostatními kynologickými organizacemi uznávanými Mezinárodní kynologickou federací (dále jen „FCI“).

3. Spolek o své činnosti informuje jeho členy prostřednictvím zpravodaje Spolku, popř. internetových stránek Spolku,

4. Spolek vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti.

Článek 4

Členství ve Spolku

1. Členství ve Spolku je dobrovolné (dále jen „Členství“).

2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let za podmínek určených Stanovami (dále jen „Člen“).

3. Pokud Stanovy neurčují jinak, Členství vzniká a žadatel o Členství je přijat dnem, kdy budou splněny následující podmínky – Spolku bude doručena písemná žádost o Členství (dále jen „Přihláška“) a Člen uhradil jak zápisné, tak roční členský příspěvek za kalendářní rok (dále jen „Příspěvek“), ve kterém Přihláška byla doručena Spolku. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Spolku nebo platbou v hotovosti. Členem se nemůže stát osoba, jejíž Členství zaniklo vyloučením ze Spolku.

4. Výši a splatnost zápisného a Příspěvku určuje Výbor Spolku vždy nejpozději do 31. prosince předcházejícího roku. Nestanoví-li Výbor Spolku výši a splatnost těchto plnění, platí jejich výše a lhůta splatnosti naposledy stanovená Spolkem. Příspěvek je vždy splatný nejpozději do 31. prosince předcházejícího roku, za který se Příspěvek platí. V případě prodlení se zaplacením Příspěvku Členství ve Spolku automaticky zaniká. Dojde-li k úhradě členského příspěvku do 31. ledna roku, za který se Příspěvek platí, členství ve Spolku bude Členovi obnoveno, aniž by byl povinen uhradit zápisné.

5. Členství dále zaniká vystoupením či vyloučením Člena Spolku, nebo dalšími způsoby uvedenými ve Stanovách nebo v zákoně.

6. Členství rovněž zaniká smrtí Člena. Členství ve Spolku je vázáno na osobu Člena a nepřechází na právního nástupce Člena.

7. Osoba, jejíž členství zaniklo, nemá právo na vrácení uhrazeného členského příspěvku, ani na jiné majetkové vypořádání.

Článek 5

Seznam Členů

1. Spolek vede seznam Členů. Seznam Členů nebude zpřístupněn veřejnosti.

2. Zápisy a výmazy týkající se Členství, popř. o uložených trestech, v seznamu Členů Spolku provádí Výbor Spolku.

3. Každý Člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku potvrzení s výpisem ze seznamu Členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány a to na základě písemné žádosti adresované Výboru Spolku, je však povinen uhradit náklady s tím spojené. Namísto zemřelého Člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

4. Seznam Členů může být uveřejněn se souhlasem všech Členů, kteří jsou v něm zapsáni.

5. Zápisy a výmazy v seznamu provádí a potvrzení vydává Výbor Spolku bez zbytečného odkladu.

Článek 6

Práva a povinnosti Člena spolku

1. Člen je oprávněn účastnit se akcí pořádaných spolkem, účastnit se zasedání Členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Členovi nelze poskytnout sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu.

2. Člen má právo na poskytnutí chovatelského servisu v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy Spolku a na poskytnutí informací o jednáních orgánů spolku.

3. Člen je oprávněn podílet se na činnosti Spolku, podávat návrhy a připomínky, volit a být volen do orgánů spolku.

4. Člen je povinen řádně a včas hradit členský příspěvek.

5. Člen je povinen dodržovat Stanovy, Organizační a zápisní řád, a další předpisy a rozhodnutí, vydané orgány Spolku, jakož i další kynologické předpisy, vydané kynologickými organizacemi, v nichž je Spolek členem, ať již přímo nebo jejich prostřednictvím, a jejichž předpisy je Spolek při své kynologické činnosti vázán, včetně předpisů ČMKŮ, ČMKJ a FCI (dále jen „Předpisy“). Člen je rovněž povinen dbát na dodržování chovatelské etiky.

6. Člen je povinen neprodleně oznámit Spolku (Výboru) změny související s Členstvím, jakož i změny v údajích evidovaných Spolkem.

7. Člen nesmí vyvíjet činnosti, které by odporovaly předpisům ČMKÚ, FCI, popř. vyvíjet kynologickou činnost způsobem těmto předpisům odporujícím nebo jejich účel obcházejícím. Každý Člen je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zacházet se zvířaty ve smyslu ust. § 494 zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Člen je povinen zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy spolku, jeho dobré jméno, či pověst.

8. Porušil-li Spolek základní Členské právo Člena stanovené těmito Stanovami závažným způsobem, má Člen právo na zadostiučinění přiměřené všem okolnostem. Přiměřené není zadostiučinění, jehož výše by znamenala ohrožení pokračování činnosti Spolku.

Článek 7

Vyloučení Člena

1. Spolek může vyloučit Člena, který porušil závažným způsobem povinnost vyplývající z Členství (tj. z těchto Stanov a/nebo z Předpisů), a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Spolku. V období do vyřešení předmětného porušení povinnosti Členem není Spolek povinen takovému Členu poskytovat chovatelský servis. Závažným způsobem porušení povinnosti je zejména případ, kdy Člen porušil Předpisy způsobem neslučitelným s chovem ve Spolku, Spolek jej na toto porušení písemně upozornil, a Člen takovéto porušení ani po upozornění ze strany Spolku neprodleně nenapravil. Výzva se nevyžaduje, nelze-li takové porušení povinnosti napravit nebo způsobilo-li Spolku závažnou újmu. Uvedené platí obdobně pro případ opakovaného méně závažného porušení povinnosti Člena v období jednoho kalendářního roku, o kterém Člen vědět mohl a měl.

2. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli Člen nebo orgán Spolku. V návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Výbor je povinen takovýto návrh prošetřit bez zbytečného odkladu. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

3. O vyloučení Člena rozhoduje Výbor. Písemné odůvodněné rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému Členu.

4. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výboru v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise.

5. Kontrolní komise zruší rozhodnutí Výboru o vyloučení Člena, odporuje-li vyloučení těmto Stanovám nebo příslušným právním předpisům.

6. Vyloučený Člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí Spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může Člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho Členství vyloučením zapsán do seznamu Členů; jinak toto právo zaniká.

Článek 8

Orgány spolku

1. Orgány Spolku jsou:
     a) Členská schůze,
     b) Výbor,
     c) Kontrolní komise.

Článek 9

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členská schůze:
     a) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku,
     b) rozhoduje o změně stanov Spolku,
     c) schvaluje výsledek hospodaření Spolku, a
     d) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

3. Členská schůze dále:
     a) volí a odvolává členy Výboru,
     b) volí a odvolává členy Kontrolní komise,
     c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku a zprávu Kontrolní komise,
     d) rozhoduje o dalších záležitostech, stanoví-li tak tyto stanovy či zákon.

4. Členskou schůzi svolává Výbor k zasedání nejméně jedenkrát do roka, a to písemně nebo elektronicky nebo zveřejněním údajů o místu, čase a pořadu zasedání ve Zpravodaji Spolku, alespoň 30 dnů přede dnem zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost Členů zúčastnit se takového zasedání.

5. Výbor svolá zasedání Členské schůze také z podnětu alespoň jedné desetiny Členů nebo Kontrolní komise. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.

6. Zasedání Členské schůze z podnětu alespoň jedné desetiny Členů nebo Kontrolní komise se svolá písemnou pozvánkou odeslanou Členům nejméně 30 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost Členů se ho účastnit. Za písemnou pozvánku k účasti na zasedání Členské schůze svolávané z podnětu alespoň jedné desetiny Členů nebo Kontrolní komise se považuje i pozvánka zaslaná Členovi elektronickou formou na jím sdělenou e-mailovou adresu, ledaže při poskytnutí el. adresy, či dodatečně uvedl, že si přeje, aby pozvánka na zasedání Členské schůze mu byla zasílána v písemné podobě.

7. Je-li zasedání svoláno z podnětu alespoň jedné desetiny Členů nebo Kontrolní komise, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

8. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než 7 dní před oznámeným datem zasedání, Spolek nahradí účelně vynaložené náklady Členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky a požádali o poskytnutí náhrady ve lhůtě 10 dnů ode dne, kterého se mělo zasedání konat; pro vyloučení pochybností Spolek není povinen uhradit takové náklady v případě náhradního zasedání Členské schůze podle odstavce 10. níže. Výše náhrady se určí podle předpisů o cestovních náhradách. Je-li zasedání svoláno z podnětu alespoň jedné desetiny Členů nebo Kontrolní komise, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

9. Podnět alespoň jedné desetiny Členů musí obsahovat seznam Členů, s uvedením kontaktů na ně a jejich podpisy. V případě pochybností o pravosti podpisu, resp. tolika podpisů, že by nebyl splněn požadavek jedné desetiny Členů, je Výbor oprávněn požadovat, aby příslušní Členové podpisy na podnětu uznali za vlastní podpis, před předsedou Kontrolní komise nebo jiným jejím Členem k tomu komisí pověřeným.

10. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 30 Členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů Členů přítomných v době usnášení. Každý Člen má jeden hlas. Člen může na základě udělené moci zastupovat na členské schůzi jiného člena či členy, maximálně však dva.

11. Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může Výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu Členů.

12. Zasedání Členské schůze zahajuje předseda Výboru nebo jím určený člen Výboru. Po zahájení zasedání Členské schůze předseda Výboru nebo jím určený člen Výboru ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet, a to porovnáním aktuálního počtu Členů ke dni předcházejícímu dni zasedání podle seznamu vedeného Výborem s počtem Členů přítomných. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele.

13. Předseda nebo jím určený člen Výboru vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Členů oprávněných o ní hlasovat.

14. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání. Každý Člen může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle Spolku.

15. Každý Člen je oprávněn účastnit se zasedání osobně a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Požaduje-li Člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. Člen má právo nechat se na členské schůzi zastupovat jiným členem tak, že mu v příslušném rozsahu udělí plnou moc k zastupování. Pravidla pro její udělení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek 10

Výbor

1. Výbor řídí činnost Spolku a je jeho statutárním orgánem. Výbor:
     a) svolává zasedání Členské schůze Spolku a zajišťuje plnění usnesení Členské schůze,
     b) schvaluje rozpočet Spolku,
     c) schvaluje Organizační a zápisní řád Spolku, jednací řád Výboru, a případně další předpisy Spolku,
     d) rozhoduje o potrestání Člena za přestupky proti Předpisům a chovatelské etice, a to zejména udělením písemné důtky nebo vyloučením ze Spolku, přičemž při potrestání Člena Výbor přihlédne k závažnosti přestupku, způsobu jeho spáchání, jeho následků a k okolnostem, ze kterých byl spáchán,
     e) vede seznam Členů,
     f) určuje výši náhrady za výpis ze seznamu Členů, jakož i za jiné úkony,
     g) vypracovává a předkládá Členské schůzi Spolku jedenkrát ročně zprávu o činnosti a hospodaření Spolku,
     h) zajišťuje zpracování a následně schvaluje vnitřní technicko-organizační předpisy.

2. Výbor dále:
     a) jmenuje poradce chovu a určuje náplň jejich činnosti,
     b) stanovuje podmínky pro zařazení do chovu u jednotlivých Plemen,
     c) v souladu s obecně platnými předpisy stanovuje administrativní náležitosti chovu a určuje rozsah chovatelského servisu Spolku,
     d) vede a organizuje činnost Spolku mezi zasedáními Členské schůze,
     e) organizuje klubové a jiné výstavy, zkoušky, soutěže a další akce,
     f) navrhuje Členy či jiné kynology na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru či výkonu pro účely zkoušek či soutěží, navrhuje Členy na funkce v kynologických organizacích (ČMKJ,ČMKU),
     g) jmenuje redakční radu zpravodaje Spolku,
     h) zajišťuje vydávání Zpravodaje Spolku a jmenuje jeho redakční radu,
     i) zajišťuje opatření k řádnému nakládání s dokumenty a majetkem Spolku,
     j) kontroluje dodržování Předpisů Členy Spolku,
     k) navrhuje Členské schůzi k rozhodnutí záležitosti, v nichž Spolek není oprávněn jednat bez souhlasu Členské schůze, a
     l) uděluje ocenění Členům Spolku a jmenuje čestného předsedu Spolku.

3. Výbor má 9 členů. Funkční období člena Výboru Spolku je pětileté. Členové Výboru mohou být zvoleni opakovaně.

4. Členem Výboru Spolku může být zvolen Člen, který dosáhl zletilosti, je bezúhonný, jenž nebyl v posledních 5 letech potrestán rozhodnutím Výboru a jehož Členství trvá alespoň pět let. Nenavrhl-li nikdo na zasedání Členské schůze vyslovení neplatnosti volby člena Výboru pro nedostatek bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že byla zvolena bezúhonná.

5. Členy Výboru volí a odvolává Členská schůze.

6. Výbor se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

7. Výbor se sejde vždy bezprostředně po konání zasedání Členské schůze, na níž byli zvoleni noví členové Výboru.

8. Zasedání Výboru svolává předseda nebo jiný člen Výboru písemnou pozvánkou zaslanou nejméně 15 dnů před jeho konáním členům Výboru a členům kontrolní komise. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů Výboru či člena Kontrolní komise účastnit se ho. Za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zaslaná členovi orgánu elektronickou formou na jím sdělenou e-mailovou adresu, ledaže při poskytnutí el. adresy či dodatečně uvedl, že si přeje, aby mu pozvánka byla zasílána v písemné podobě.

9. Výbor je schopný se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných na zasedání. Tajné hlasování je vyloučeno. Jestliže kterýkoli člen Výboru navrhne hlasování o určité záležitosti oběžníkem (per rollam), usnesení se považuje za přijaté, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů Výboru, a to i elektronicky prostřednictví emailu.

10. Vyhotovení zápisu ze zasedání Výboru zajistí předseda nebo jím pověřený člen Výboru bez zbytečného odkladu. V ostatním se použijí přiměřeně ustanovení o pořízení a obsahu zápisu ze zasedání Členské schůze. Na žádost člena Výboru, který má jiný názor, musí být jeho stanovisko zaznamenáno v zápisu, pokud bylo rozhodnutí orgánu přijato. Výbor zveřejní zápisy ze svých zasedání na internetových stránkách Spolku a/nebo ve Zpravodaji.

11. Člen Výboru může být rozhodnutím Výboru pověřen v rámci vnitřní dělby úkolů mezi jednotlivé členy Výboru výkonem exekutivní působnosti ekonoma, výcvikáře, hlavního poradce chovu.

12. Za Spolek navenek právně jedná a podepisuje předseda samostatně. Jednatel nebo hlavní poradce chovu mohou právně jednat a podepisovat samostatně v případě, že za Spolek nemůže jednat a podepisovat předseda. O tomto jednání či podpisu jsou jednatel, či hlavní poradce povinni vyrozumět ostatní členy výboru. Je-li potřebné opatřit písemnost více podpisy, podepisuje ji další člen Výboru společně s předsedou. Právní jednání činěné mimo běžné provozní činnosti Spolku podléhá předchozímu schválení Výborem. Vyžadují-li okolnosti neodkladné jednání a nemůže-li být právní jednání předem schváleno Výborem, musí být právní jednání Výborem schváleno na nejbližším zasedání Výboru, ledaže o věci bylo Výborem rozhodnuto per rollam. Výbor nebo předseda může písemně pověřit jiného člena Výboru k jednotlivému právnímu jednání nebo k určitému druhu právního jednání. Bližší podmínky jsou stanoveny podpisovým řádem.

Článek 11

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti Spolku řádně vedeny a zda vykonává Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výbor písemně bez zbytečného odkladu. Kontrolní komise dále přezkoumává Rozhodnutí výboru o potrestání člena.

2. Pověřený Člen Kontrolní komise může nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Pověřený člen Kontrolní komise se může účastnit zasedání Výboru.

3. Kontrolní komise má 3 členy. Funkční období člena kontrolní komise je pětileté. Členové Kontrolní komise mohou být zvoleni opakovaně.

4. Členem kontrolní komise může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru ani s funkcí likvidátora. Z činnosti kontrolní komise je v konkrétní věci vyloučen její člen, kterého nelze považovat za nepodjatého. Podjatost je posuzována podle předpisů občanského práva procesního.

5. Kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.

6. Kontrolní komise může schválit jednací řád Kontrolní komise, jímž upraví podrobnosti její činnosti a zasedání.

7. Kontrolní komise vypracovává a předkládá Členské schůzi jednou ročně zprávu o své činnosti.

8. Pokud jde o zasedání, svolávání, hlasování, přijímání rozhodnutí a pořizování zápisu ze zasedání komise, použijí se obdobně ustanovení článku 10 odst. 8 až odst. 10 Stanov.

 

Článek 12

Neplatnost rozhodnutí orgánu Spolku

Člen nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se Stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

Článek 13

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného Výborem vždy nejpozději k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, na nějž je rozpočet určen.

2. Za řádné hospodaření s prostředky Spolku odpovídá Výbor Spolku a v rámci Výboru jeho člen vykonávající exekutivní působnost ekonoma.

3. Příjmy Spolku tvoří zejména:
     a) zápisné a Příspěvky,
     b) podíl z poplatků za vystavení průkazu původu,
     c) podíl z kynologických akcí (výstav atd.),
     d) sponzorské dary, a
     e) příjmy z inzerce.

4. Výdaje Spolku tvoří zejména:
     a) poplatky Spolku za členství ČMKJ, ČMMJ a ČMKU,
     b) náklady na činnost poradců chovu,'
     c) náklady na činnost Výboru a Kontrolní komise,
     d) náklady spojené s organizováním kynologických akcí (výstav, soutěží atd.),
     e) náklady spojené s vydáváním a distribucí Zpravodaje Spolku,
     f) náklady spojené s propagací Spolku, a
     g) náklady spojené se zastupováním Spolku při jednání s dalšími kynologickými organizacemi.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

1. Chovatelským servisem se rozumí zejména uchovňování psů a fen, vystavování krycích listů atd. Podrobnosti chovatelského servisu stanoví Výbor.

2. Zpravodaj Klubu chovatelů teriérů je vydáván zpravidla 3x za kalendářní rok. Jeho prostřednictvím Spolek svolává zasedání Členské schůze, zveřejňuje důležité rozhodnutí a sdělení Spolku a jeho orgánů, zveřejňuje základní informace o termínech výstav a svodů, výsledky z konaných výstav a soutěží, informace týkající se jednotlivých Plemen a  může obsahovat i odborné články a inzerci.

3. Redakční rada zpravodaje odpovídá Výboru za dodržování obsahového zaměření, kvalitu textů, ceny inzerce apod.

4. Členská schůze může rozhodnout, že Zpravodaj bude vydáván pouze v elektronické podobě s tím, že tištěný zpravodaj bude zasílán jen na písemnou žádost člena a za úhradu nákladů.

5. Spolek je členem Českomoravské kynologické unie (www.cmku.cz) prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty (www.cmkj.eu).

6. Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 10. prosince 2022 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Klub chovatelů teriérů, z.s.

 

> Stanovy do 31. 12. 2022

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím