Klub chovatelů teriérů

Vůdcovské odznaky

ŘÁD PRO UDÍLENÍ VŮDCOVSKÝCH ODZNAKŮ

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Klub chovatelů teriérů, z. s. (dále KCHT) jako poděkování vůdcům, kteří pravidelně cvičí a předvádí teriéry na zkouškách z výkonu dle zákona o myslivosti a jeho prováděcích právních předpisů, uděluje na základě žádosti vůdce "vůdcovské odznaky" po splnění níže uvedených podmínek. Vůdcovské odznaky jsou rozděleny do tří stupňů podle náročnosti požadavků kladených na vůdce při konání zkoušek z výkonu.

Čl. II.

Obecné podmínky pro udělení

1. Pro účely udělení vůdcovských odznaků se započítávají zkoušky z výkonu a to jak bez přiznání lovecké upotřebitelnosti (ZV), tak s přiznáním lovecké upotřebitelnosti (ZN, IZN, ZVVZ, VP, BZ, BZH, PZ, LZ, HZ, VZ) vykonané v ČR (tj. od 1.1.1993) s jedinci plemene zastřešeného KCHT. Do splnění podmínek pro udělení odznaku lze započítat zkoušky z výkonu vykonané i zpětně, před nabytím účinnosti tohoto Řádu. V době podání žádosti musí být vůdce členem KCHT.

2. Jednotlivé vůdcovské odznaky se udělují postupně od nejnižšího k nejvyššímu, tedy pouze držitel III. stupně může požádat o udělení II. stupně, a pouze držitel II. stupně může požádat o udělení I. stupně. V případě žádosti vůdce, který splnil podmínky pro udělení odznaku před nabytím účinnosti tohoto Řádu, lze požádat o udělení více stupňů najednou.

3. Pro jednotlivé stupně jsou stanoveny počty různých jedinců, kteří musí stanovené počty a druhy zkoušek naplnit. Každou jednotlivou složenou zkoušku lze započítat pouze jedenkrát a pouze pro jeden stupeň vůdcovského odznaku.

3. Vůdcovský odznak předává výbor KCHT členům KCHT zpravidla jednou ročně na výroční členské schůzi nebo jiné významné klubové akci KCHT po splnění všech požadovaných podmínek a na základě písemných žádostí podaných pověřené osobě, kterou určí výbor KCHT. V případě, že se člen nemůže osobně dostavit k předání odznaku, bude mu následně zaslán poštou. Žádost musí obsahovat jméno a adresu vůdce a rozpis dokládaných zkoušek. K žádosti je třeba přiložit kopie soudcovských tabulek úspěšně vykonaných zkoušek, kde je žadatel uveden jako vůdce. Podáním žádosti vyjadřuje vůdce souhlas se zveřejněním svého jména v seznamu držitelů vůdcovských odznaků na webových stránkách KCHT a ve Zpravodaji KCHT.

 

Čl. III.

III. stupeň – Bronzový odznak vůdce

Podmínky pro udělení splní vůdce, který vykonal tyto zkoušky z výkonu:

1. se 3 jedinci ZV

2. se 3 jedinci ZN, nebo IZN, kdy tyto zkoušky lze nahradit ostatními povrchovými zkouškami ZVVZ, VP, BZ, BZH, PZ, LZ, HZ, VZ

3. se 3 jedinci některou z ostatních zkoušek ZVVZ, VP, BZ, BZH, PZ, LZ, HZ, VZ

Podmínky lze splnit s minimálním počtem tří a maximálním počtem devíti různých jedinců plemen teriérů zastřešených KCHT.  Při podání žádosti je třeba doložit 9x tabulky.

 

 

Čl. IV.

II. stupeň – Stříbrný odznak vůdce

Podmínky pro udělení splní vůdce, který vykonal tyto zkoušky z výkonu:

1. se  2 jedinci některou ze zkoušek PZ, LZ

2. se 2 jedinci některou ze zkoušek ZVVZ, BZ, BZH, PZ, LZ, a to na zkouškách z výkonu, na kterých jsou zadávány a navrhovány tituly čekatelství CACT, ev. CACIT.

Podmínky lze splnit s minimálním počtem dvou a maximálním počtem čtyř různých jedinců plemen teriérů zastřešených KCHT. Při podání žádosti je třeba doložit 4x tabulky.

 

Čl. V.

I. stupeň – Zlatý odznak vůdce

Podmínky pro udělení splní vůdce, který vykonal tyto zkoušky z výkonu:

1. se 2 jedinci některou ze zkoušek VZ, HZ

2. se 2 jedinci některou ze zkoušek PZ, LZ, VZ, HZ, a to na úrovni, kde tento jedinec může získat titul CACT, ev. CACIT

Podmínky lze splnit s minimálním počtem dvou a maximálním počtem čtyř různých jedinců plemen teriérů zastřešených KCHT. Při podání žádosti je třeba doložit 4x tabulky.

 

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. V případě prokázaného konání vůdce, které by poškozovalo dobré jméno Klubu chovatelů teriérů, z. s. , může být udělený vůdcovský odznak výborem KCHT sankčně odejmut. Vůdce, kterému byl odznak sankčně odejmut je povinen odznak fyzicky vrátit KCHT.

2. Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení výborem KCHT dne 3.9. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

 

Administrativního zabezpečení vydávání vůdcovských odznaků se ujala Ing. Divišová. Zaslouží velké poděkování.
Pokud budete žádat o vůdcovský odznak, zašlete jí, kromě vyplněné a podepsané Žádosti, buď kopie tabulek obyčejnou poštou na níže uvedenou adresu, nebo skeny (nikoli fotky) tabulek na její e-mailovou adresu, rovněž uvedenou níže.

Ing. Alena Divišová, Pražská 176, 252 64 Velké Přílepy, tel.728 915 768, e-mail divisovaa@ftz.czu.cz

⬇️ Žádost o udělení odznaku

 

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím